• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7

Οικοσελίδα

                                           

Ο θεσμός της Μαθητείας διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την αναμόρφωση του ΣΜ, με την εγκαθίδρυση μιας Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ) που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης των νέων, ευρίσκονται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού (σχολικού) συστήματος, με παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Το Έργο της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Κέντρο Παραγωγικότητας είναι ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ο Εμπλεκόμενος Φορέας.

Η ΝΣΜ έχει ως βασικούς στόχους:

  1. Την προσφορά σε άτομα, που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, εναλλακτικών τρόπων μάθησης έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί για περαιτέρω μάθηση ή/και απασχολήσιμοι με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  2. Τη διασφάλιση της κινητικότητας των νέων μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος, της μαθητείας και της απασχόλησης, χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς.
  3. Τη βελτίωση της προσφοράς εργασίας νέων ανθρώπων με επαρκή και πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας.

Η Νέα Σύγχρονη Μαθητεία σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπάρχει, αποτελείται αρχικά από δυο βασικά επίπεδα. Ειδικότερα:

1. Προπαρασκευαστική Μαθητεία

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε έφηβους ηλικίας 14-16 χρονών που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις γυμνασιακές τους σπουδές να ενταχθούν σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή.

Απώτεροι στόχοι είναι οι μαθητές, είτε να:

 α. συνεχίσουν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας.

 β. να επιστρέψουν εφόσον το επιθυμούν, στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις που έχουν συμφωνηθεί με το ΥΠΠ. (Μόνο για μαθητές που έχουν φοιτήσει στην Γ’ τάξη)

Πρόκειται για ένα νέο ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα που διαρθρώνεται σε δύο εκπαιδευτικούς κύκλους, με τον πρώτο να προετοιμάζει το μαθητή για την ένταξη του στην εκπαιδευτική διαδικασία και με το δεύτερο κύκλο να στηρίζει την προσωπική του ανάπτυξη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα του και αναπτύσσει τις γλωσσικές και κοινωνικές του δεξιότητες.

Ο ενδιαφερόμενος μαθητής έχει τη δυνατότητα εγγραφής στον Α’ κύκλο καθ’ όλη την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (ΚΚΜ)

Ο ΚΚΜ απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες:

 α. οι οποίοι κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου

 β. συμπληρώνουν την Προπαρασκευαστική Μαθητεία

 γ. εγκαταλείπουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους

Ο ΚΚΜ λειτουργεί σε χώρους στις Τεχνικές σχολές των πόλεων. Η διάρκεια της μαθητείας στο επίπεδο αυτό είναι 3 χρόνια, δομημένη σε 6 εξάμηνα. Στα πρώτα 4 εξάμηνα η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι 3 μέρες τη βδομάδα και στα 2 τελευταία, 4 μέρες τη βδομάδα.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην ιδρυματική κατάρτιση είναι: Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Αγγλικά, Πληροφορική, Τεχνολογία Ειδικότητας, Εργαστήριο Ειδικότητας και Πρακτική Άσκηση

Εκδηλώσεις

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Τελετή Αποφοίτησης 2018-2019

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γυμνάσιο Φανερωμένης
Ουκκουλάρ 40, 6025, Λάρνακα
Τηλέφωνα: 24655992, 9934851
Τηλεομοιότυπο: 24664180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pm-lar@schools.ac.cy